Dweud eich dweud

Er mai awdurdodau perthnasol yn unig sydd â chyfrifoldeb am sefydlu cynllun rheoli, canllawiau’r llywodraeth yn argymell yn gryf bod grwpiau eraill, gan gynnwys perchnogion a deiliaidn, gan gynnwys perchnogion a  meddianwyr eiddo, defnyddwyr y safle, diwydiant a grwpiau buddianwyr.

Mewn cyfarfodydd cyhoeddus a gynhaliwyd gan y Grŵp Awdurdodau Perthnasol yn Sanclêr a Llanelli ym mis Hydref 2001, cytunodd amrediad eang o’r buddiannau lleol i sefydlu Fforwm Cyswllt er mwyn cynnal dialog rhwng y GAP, yr awdurdodau cymwys a’r cyhoedd, ac i gefnogi cyfranogiad y buddiannau cymunedol yn y gwaith o ddatblygu’r cynllun rheoli.

Mae adroddiad ar y cyfarfodydd hynny, gan gynnwys y cyflwyniadau a roddwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, ar gael yma.  Sefydlwyd Fforwm Cyswllt yn 2002, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr pysgodfeydd; twristiaeth & hamdden; cadwraeth natur a’r amgylchedd; busnes a diwydiant; a grwpiau cymunedol.

Cyfyngedig, fodd bynnag, fu llwyddiant y Fforwm.  Bach oedd y niferoedd a ddaeth i’r cyfarfodydd, ac ataliwyd y Fforwm pan ymadawodd y swyddog SME ar y pryd i ymgymryd â rôl arall yn 2004.  Ni phenderfynwyd eto a ddylid ceisio adfer y Fforwm yn ffurfiol ai peidio.  Bydd llawer yn dibynnu ar y diddordeb a ddangosir gan y cyhoedd.

Yn y cyfamser, o ystyried maint y safle, hyd ei ffin arfordirol, natur wasgaredig o randdeiliaid sydd â diddordeb a’r nifer yn barhaus cynyddol o bobl sydd â mynediad i’r rhyngrwyd, penderfynwyd canolbwyntio cyswllt drwy’r wefan hon.

Y bwriad yw supplement y wefan gan ddau cyswllt un-i-un gydag unigolion a grwpiau a thrwy anffurfiol galw i mewn “cymorthfeydd” fel y bo’n briodol ac yn angenrheidiol.    Fodd bynnag – bydd y strwythur cyswllt yn y dyfodol yn cael ei benderfynu i raddau helaeth gan eich diddordeb  chi a’ch awydd  i chwarae rhan ymarferol.   Cofiwch roi gwybod inni beth yw eich syniadau a’ch dewisiadau.

Chwarae rhan a dweud eich dweud

Mae tri prif ffordd y gellwch chwarae rhan trwy gyfrannu i ddatblygiad cynllun rheoli SME Bae ac Aberoedd Caerfyrddin:

  • Cysylltu â Swyddog yr SME
  • Cysylltu â’r awdurdod perthnasol sy’n cynrychioli eich buddiant neu’ch diddordeb chi orau, neu sy’n rheoli’r gweithgareddau y cymerwch ran ynddynt.
  • Mynd i’r cymorthfeydd galw-heibio neu gyfarfodydd cyhoeddus eraill pan hysbysebir hwy o bryd i’w gilydd.
Cysylltu â ni
  1. (required)
  2. (e-bost dilys sy'n ofynnol)
  3. (required)
  4. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days