Archive for October 2013

Adroddiad 3ydd yn y DU ar Weithredu’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE

[Translate]

2013 Adrodd Gyfarwyddeb Cynefinoedd (aka 17 Adrodd Erthygl) ar gael ar wefan y JNCC yn awr yma (ar gael yn Saesneg yn unig). Mae hyn yn cynnwys yr holl wybodaeth a mapiau a gyflwynwyd i’r Comisiwn Ewropeaidd, yn ogystal â nifer o ddogfennau ategol a thaenlenni.  Nid yw’n cynnwys adroddiadau ar lefel safle ac mae angen amynedd i gloddio drwy bob un o’r cynefinoedd Cymru ac adroddiadau bwydo rhywogaethau.

Nid yw’n annog darllen. Mae llawer o gynefinoedd a rhywogaethau morol, gan gynnwys yr holl gynefinoedd sy’n digwydd ym Mae Caerfyrddin ac Ardal Cadwraeth Arbennig Aberoedd yn cael eu dosbarthu fel annigonol neu ddrwg. Ni fyddwn yn gwybod a dyfarniadau hyn yn berthnasol i bob un o’r nodweddion cynefin safle hwn tan Adnoddau Naturiol Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ar lefel safle, ond mae’n amlwg nad oes lle i anghenion ein rhwyfau a rheolaeth er mwyn parhau i gael eu gwella.

Llywodraeth Cymru adolygiad pellach o’r eithriadau i’r rheoliadau ynghylch uchafswm hyd cychod pysgota yn y parth 0-6 milltir forol

[Translate]

Mae rheoliadau sy’n gwahardd cychod o faint neu gapasiti penodol rhag pysgota yn y parth 0-6 milltir forol o amgylch Cymru.  Ar hyn o bryd, mae eithriadau i’r darpariaethau hynny sy’n caniatáu i gychod dros y cyfyngiadau maint neu gapasiti penodol barhau i bysgota yn yr ardaloedd hynny.

Cynhaliwyd ymgynghoriad yn 2011/12 ynghylch y cynigion i ddileu hawliau mynediad hanesyddol. Deilliodd nifer o faterion cymhleth o’r ymatebion a gafwyd a’r dadansoddiad dilynol ohonynt.  O ganlyniad, mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd wedi penderfynu bod angen cyfnod pellach o ymgynghori er mwyn sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru’r ddealltwriaeth lawnaf bosibl o’r sefyllfa bresennol ac effeithiau posibl dileu’r hawliau mynediad hanesyddol hyn.

Mwy o wybodaeth a’r ddogfen ymgynghori ar gael yma.

Problemau Aberoedd Bach

[Translate]

Mae Symposiwm gwyddonol ar y Problemau Aberoedd Bach ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Ebrill 2013. Roedd yn dilyn ymlaen o symposia cynharach yn ‘Problemau o Aber Bach’ ym 1976 a oedd yn edrych fel y materion sy’n effeithio ar aberoedd bach, yn enwedig y Moryd Byrri, a’r ‘Cilfach Burry a Moryd Llwchwr Symposiwm’ yn 1996 y Brifysgol.

Cyflwyniad ar EMS paratoi’r ffordd ar gyfer llawer o’r cyfraniadau eraill. Holl gyflwyniadau, gan gynnwys y cyflwyniad EMS, ar gael fel ffeiliau PDF yma.

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau