Y Cynllun Rheoli

Mae cynllun rheoli SME Bae ac Aberoedd Caerfyrddin yn cwmpasu’r tri safle dynodedig Natura 2000, sef ACA forol Bae ac Aberoedd Caerfyrddin, AGA Cilfach Tywyn ac AGA Bae Caerfyrddin, ac yn ymdrin â hwy fel un SME integredig, y cyfan ohono’n ddarostyngedig i’r cynllun.

Mae’r cynllun yn gyfuniad o nifer o rannau; nid dogfen neu gynllun gweithredu yn unig mohono, er bod y rheini hefyd yn gydrannau pwysig o’r cynllun.  Mae’r rhannau hyn yn cynnwys:

 • strwythur cysylltu ac ymgynghori
 • darparu mecanwaith ar gyfer cynnwys cymunedau lleol a buddiannau cyhoeddus
 • cofrestr o gamau gweithredu a nodwyd
 • dull o gofnodi cwblhau, neu fethu â chwblhau, gweithredoedd
 • rhaglen monitro
 • dull o adolygu gweithredoedd, a’r gweithredu sy’n ofynnol
 • dull o adrodd (wrth y llywodraeth a’r UE)

Gan gydnabod y gwahaniaethau rheoli sydd eu hangen er mwyn cyflenwi gofynion y Cyfarwyddebau Cynefinoedd ac Adar yn ACA Bae ac Aberoedd Caerfyrddin ac yn y ddwy AGA a gwmpesir, ynghyd â’u gwahanol nodweddion, bydd y mesurau rheoli yn angen i amrywio o  le i le  ac ar wahanol adegau ar draws y safle, fel y bo angen (rhanbarthu rheolaethol).

Er bod yr awdurdodau perthnasol yn gyfrifol ar y cyd am y cynllun, byddai’n fwy manwl gywir honni eu bod  yn gyfrifol yn unigol am rannau ohono.  Er bod cytundeb cyffredinol rhwng yr awdurdodau ar yr angen i ddarparu rheolaeth, mae’r gweithredu rheolaethol a gyflawnir, neu yr ymrwymir i’w gyflawni, gan bob awdurdod perthnasol unigol yn dibynnu ar ddealltwriaeth yr awdurdod hwnnw o’r hyn y mae’n rhaid iddo ei wneud i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ac â’i bwerau. Yn ymarferol, mae cynllun rheoli yn tynnu at ei gilydd yr ymrwymiadau wahân ar gyfer pob awdurdod perthnasol.

Mae cynhyrchu dogfen cynllun rheoli cynorthwyo awdurdodau perthnasol i adolygu rheolaeth yr SME.  Mae’n helpu i nodi lle mae trefniadau rheoli presennol yn ddigonol, a thynnodd sylw at unrhyw addasiadau a newidiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau cynnydd tuag at gyflawni’r amcanion cadwraeth.

Yn gam hanfodol yn natblygiad rheolwyr yn penderfynu pa fesurau rheoli gwaith ac nad ydynt, a lle’r oedd bylchau mewn rheolaeth oedd angen eu llenwi. Er mwyn cyflawni hyn, roedd angen i nodi systematig:

 • yr amrediad llawn o weithgareddau
 • eu dwysedd a’u hamlder
 • eu dosbarthiad daearyddol eu dosbarthiad dros amser
 • eu potensial i achosi difrod neu ymyrryd â’r nodweddion

ac yna, yn wrthrychol, er mwyn asesu bygythiad tebygol o ddifrod neu darfu ar nodwedd a’r atebion rheoli sydd eu hangen i fynd i’r afael iddynt.

Ni fydd y cynllun byth yn cael ei “gwblhau” fel y cyfryw; bydd yn agored bob amser i’w adolygu er mwyn amgyffred gwybodaeth a gweithgareddau newydd, a bydd y rheolaeth yn esblygu neu’n ymaddasu’n gyson.  Gan na all dogfennau printiedig byth fod yn gwbl gyfoes, bydd dogfen gyflawn y cynllun rheoli a’r systemau ar gyfer cofnodi a rheoli cydrannau’r cynllun yn cael eu cynnal fel dogfennau electronig, a rhoddir y ddogfen cynllun rheoli gyflawn ar gael ar-lein.  Fodd bynnag, efallai y bydd dogfennau printiedig crynodeb hefyd yn cael ei gyhoeddi ar adegau priodol.

Gall y ddogfen cynllun rheoli drafft gweithgor yn cael ei llwytho i lawr yma (2.5 Mb pdf).

Atodiadau technegol 1 a 2 – chefndir ac asesiad o weithgareddau, gall pwysau a bygythiadau yn cael eu llwytho i lawr yma: cefndir (2Mb PDF) ac yma: Asesiadau (5Mb pdf)(ar gael yn Saesneg yn unig).

Mae’r cynllun rheoli drafft yn agored i sylwadau ymgynghoriad cyhoeddus o 1 Medi – 31 Hydref 2011.  Mae crynodeb o’r ymatebion ar gael yma.