Author Archive

Difrod storm i fywyd gwyllt

[Translate]

Mae stormydd Ionawr a Chwefror wedi lladd llawer o adar môr a golchi llawer o anifeiliaid morol allan o’r cynefinoedd tywodlyd lle maent yn byw ac ar draethau o amgylch SW Prydain. Cocos pigog, cregyn bylchog cyllyll môr, cregyn dyfrgwn, quahogs môr a ciwcymbrau môr eisoes wedi cael eu cofnodi adael ar draethau yn ogystal â llursod, gwylogod a phalod. Os ydych wedi gweld unrhyw fywyd gwyllt morol sownd màs ar draethau Bae Caerfyrddin a’i aberoedd yn ystod ac ers y stormydd, os gwelwch yn dda peidiwch â gadael i ni wybod drwy’r dudalen cysylltiadau. Hefyd yn rhoi gwybod i ni os oes gennych luniau yr hoffech eu rhannu Diolch yn fawr.

Adroddiad 3ydd yn y DU ar Weithredu’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE

[Translate]

2013 Adrodd Gyfarwyddeb Cynefinoedd (aka 17 Adrodd Erthygl) ar gael ar wefan y JNCC yn awr yma (ar gael yn Saesneg yn unig). Mae hyn yn cynnwys yr holl wybodaeth a mapiau a gyflwynwyd i’r Comisiwn Ewropeaidd, yn ogystal â nifer o ddogfennau ategol a thaenlenni.  Nid yw’n cynnwys adroddiadau ar lefel safle ac mae angen amynedd i gloddio drwy bob un o’r cynefinoedd Cymru ac adroddiadau bwydo rhywogaethau.

Nid yw’n annog darllen. Mae llawer o gynefinoedd a rhywogaethau morol, gan gynnwys yr holl gynefinoedd sy’n digwydd ym Mae Caerfyrddin ac Ardal Cadwraeth Arbennig Aberoedd yn cael eu dosbarthu fel annigonol neu ddrwg. Ni fyddwn yn gwybod a dyfarniadau hyn yn berthnasol i bob un o’r nodweddion cynefin safle hwn tan Adnoddau Naturiol Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ar lefel safle, ond mae’n amlwg nad oes lle i anghenion ein rhwyfau a rheolaeth er mwyn parhau i gael eu gwella.

Llywodraeth Cymru adolygiad pellach o’r eithriadau i’r rheoliadau ynghylch uchafswm hyd cychod pysgota yn y parth 0-6 milltir forol

[Translate]

Mae rheoliadau sy’n gwahardd cychod o faint neu gapasiti penodol rhag pysgota yn y parth 0-6 milltir forol o amgylch Cymru.  Ar hyn o bryd, mae eithriadau i’r darpariaethau hynny sy’n caniatáu i gychod dros y cyfyngiadau maint neu gapasiti penodol barhau i bysgota yn yr ardaloedd hynny.

Cynhaliwyd ymgynghoriad yn 2011/12 ynghylch y cynigion i ddileu hawliau mynediad hanesyddol. Deilliodd nifer o faterion cymhleth o’r ymatebion a gafwyd a’r dadansoddiad dilynol ohonynt.  O ganlyniad, mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd wedi penderfynu bod angen cyfnod pellach o ymgynghori er mwyn sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru’r ddealltwriaeth lawnaf bosibl o’r sefyllfa bresennol ac effeithiau posibl dileu’r hawliau mynediad hanesyddol hyn.

Mwy o wybodaeth a’r ddogfen ymgynghori ar gael yma.

Problemau Aberoedd Bach

[Translate]

Mae Symposiwm gwyddonol ar y Problemau Aberoedd Bach ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Ebrill 2013. Roedd yn dilyn ymlaen o symposia cynharach yn ‘Problemau o Aber Bach’ ym 1976 a oedd yn edrych fel y materion sy’n effeithio ar aberoedd bach, yn enwedig y Moryd Byrri, a’r ‘Cilfach Burry a Moryd Llwchwr Symposiwm’ yn 1996 y Brifysgol.

Cyflwyniad ar EMS paratoi’r ffordd ar gyfer llawer o’r cyfraniadau eraill. Holl gyflwyniadau, gan gynnwys y cyflwyniad EMS, ar gael fel ffeiliau PDF yma.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru diddymu a gwaith a gymryd drosodd gan gorff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru

[Translate]

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y corff newydd a fydd yn rheoli, cynnal a gwella amgylchedd naturiol Cymru, disodli Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru a bydd yn llwyr gyfrifol am reoli adnoddau naturiol Cymru o 1 Ebrill 2013 ymlaen.   Gweler yma ac yma.

Llywodraeth Cymru papur gwyrdd: Cynnal Cymru Fyw

[Translate]

Natur, tir, dŵr ac aer Cymru yw ein prif adnodd – y sail sy’n gwneud popeth arall yn bosib. Os ydym am wireddu ein huchelgais am ansawdd bywyd gwell a rhagolygon ar gyfer y dyfodol, mae angen inni sicrhau bod yr adnodd hwnnw yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau, mwyaf cynaliadwy.

Papur Gwyrdd ar ddull newydd o reoli adnoddau naturiol Cymru yn agored i ymgynghoriad tan 31 Mai, 2012.

NATUR, Sefydliad Cymreig y Gwasanaethau Cefn Gwlad a Rheoli Cadwraeth, wedi cael ei groesawu gan y tîm Fframwaith Amgylchedd Naturiol fel ‘cyfaill beirniadol’. Gwyliwch NATUR wefan i feirniadaeth adeiladol o’r Papur Gwyrdd

Ymgynghori ynghylch y Cynllun Rheoli

[Translate]

Gellir rhoi sylwadau ar Gynllun Rheoli Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd hyd 31 Hydref 2011.      Gwahoddir a chroesewir ymatebion gan y cyhoedd, rhanddalwyr, cymunedau lleol ac awdurdodau rheoleiddio a rheoli.

Gellir llwytho copi o ddogfen y Cynllun a’r ychwanegiadau technegol yma.

Tair Afon Cocos Cau Pysgodfa

[Translate]

Yn sgil datblygiadau diweddar mae’r stoc wedi gostwng i lefel sy’n is nag a ganiateir ar hyn o bryd mewn Pysgodfa.  O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rhybudd Cyhoeddus sy’n cadw y bysgodfa ar gau tan fis Medi 5, 2011. Bydd staff Gwyddoniaeth Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro niferoedd cocos. A hynny er mwyn ystyried a allai cynnydd yn eu niferoedd ei gwneud yn bosibl ailagor nes ymlaen yn 2011.

Mwy yma

Fydd y ymgynghoriaeth cynllyn rheolwaeth yn dod yn fuan

[Translate]

Fydd cynllun rheolwaeth Bae ac aberau Caerfyrddyn yn cael ei gyhoeddi ar ddechrae mis Medi, ac fyddwn yn derbin eich esboniau tuag Hydref 31.

Fydd atebion o’r cyhoedd, y gymuned lleol a’r awdurdodau rheoli yn cael eu derbin yn parchus.

Tanysgrifiwch i’r newyddiadur i sicrhau eich bod yn cael hysbysiad pan fydd y consuliaeth yn cael ei gyhoeddi.

Adroddiad newydd ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru

[Translate]

Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd ar gyflwr presennol o wybodaeth am Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru ym mis Medi 2010 ar gael yma.

At ei gilydd, ar y tir ac yn y moroedd 27% o gynefinoedd a rhywogaethau dynodedig o fewn Ardal Gadwraeth Arbennig yn cael eu hystyried i fod mewn cyflwr ffafriol, gyda 11% mewn proses o adennill. Ond mae hynny’n gadael bron i ddwy ran o dair beidio gwneud yn dda. O fewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol, dim ond 20% o morfeydd heli, 40% o’r tywod rhynglanwol a muflats a hanner y aberoedd a baeau mewn cyflwr ffafriol. Mae llawer o waith mae angen gwneud mwy clir i wella ar y sefyllfa hon.

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau